top of page

KADES- URHATS- KARPAS-

YAHATS- MAGID - RAHTSA-

MOTSI- MATSA- MAROR-

KOREH- SULHAN OREH- TSAFUN--

BAREH -, ALEL- NIRTSA

------------------------------------------------------------

AGADA nin başında okuyacagimiz

15. İŞARETLER...(( SIMANIM ))ile ilgili :

-------------------------------------------------------------

Be Ezrat ASEM...Çarşamba akşamı okuyacağımiz, AGADA nin başında, yukardaki

15 " İŞARETLER " --- SIMANIM...bulunur.

AGADA esnasinda yapılacak işlemlerin listesi.

15 ,= ASEM'in ( telaffuz edilmez) isminin

İlk. IKI HARFI.nin numerik degeri olur =

Ve çok özel bir nitelik taşır.

יה. וה. ( יהוה )

(( KABALA bilgilerine göre, bu İLK İKİ HARF

sadece ASEM e aittir..ve ....GİZLİ. nitelikleri taşır.

Son IKI harf..." VE"...וה. .ise...bizlere AÇIK olan bilgiler ile ilgilidir.

" ANISTAROT LE ASEM ELOKENU....( יה )

VE ( וה ) ANIGLOT LANU U LE BANENU....

[ Gizli bilgiler, ASEM'e ait

VE = (וה) AÇIK olanlar ,bize ve gelecek nesillere ).....יה. וה....

וה. VE. ,burada ayni zamanda ..." ve" eklemi manasında gelmektedir.

Gelelim, LEL A SEDER ,ve en başta saydığımız

15. - יה

Rituellere, ve anlamlarina..

Bu , 15 ritueller...ILKBAHAR i sembolize ederler.

PESAH Bayramının, bir diğer adı..

İLKBAHAR BAYRAMI

HAG A. AVIV

AVIV ( ILKBAHAR ) = Kelimesinin numerik

Değeri =15

AVIV = 15= אביב

Aynen , AGADA da yapacağımız ..İŞLEMLER in sayisi gibi.

Bu ,15. " işaretlerin " isimlerinde.

Tam...60. HARF var.

Aynen, BIRKAT KOANIM

KOANIM. DUASINDA olduğu gibi

15 KELIME....60. HARF ...

AGADA nin diğer " sırları " gelecek paylasimlarimda, BELI NEDER.

HAG PESAH SAMEAH

Avraam Albert Romi

P E S A H ד"בס
RAV ELİYAU KOEN ל"זצ
MAHAZİKE – TORA Bat Yam

Pesah’ın arife günü adetlerinden biri de Taanit Behorot tur. Bilindiği üzere Tanrı’nın
Mısırlılara getirdiği on belâdan sonuncusu, her Mısır ailesinin ilk doğan erkek çocuğunun
öldüğü Makat Behorot ‘tu. İlk dokuz belâda Paro, Bene-Yisrael’i yollamaya razı olmamış,
nihayet onuncusunda (kendisi de behor olduğundan), öleceğinden korkarak, apartopar
Moşe’yi aramış ve derhal ülkeyi terketmelerini istemişti. Bu şekilde hürriyetlerine kavuşan
Bene -Yisrael ‘in behorları, Tanrı ‘nın emretmemesi hatta Moşe Rabenu ve ardından gelen
idarecilerinden hiçbirinin istememesine rağmen, Tanrı ‘ya teşekkür bakımından kendi
inisiyatiflerinden, Pesah arifesinde oruç tutmayı âdet edinmişlerdir. Bu âdet günümüze kadar
gelmiştir. Son iki üç asırda Rabilerimiz, nesillerin fiziksel bakımdan gittikce zayıf düştüklerine
kanaat getirerek, Behor ‘ların oruç sonucunda Lel a-Seder (Pesah gecesi törenin) de kuvvetten
düşecekleri düşüncesiyle, Agada ‘nın gerektirdiği bütün mitsva ‘ları yerine getiremiyeceklerini
düşünerek. Behor ‘lara kendilerini oruç tutmaktan muaf kılacak Seudat - Mitsva ‘lara
katılmalarını tavsiye ederler. Berit-Mila, Pidyon a-Ben, Şiva Berahot gibi seudalar bu çeşittendir.
Ancak bu seudalari evvelden planlamak imkânsız olduğundan, Rabilerimiz şu çözümü uygun
görmüşlerdir. Alaha ‘ya göre Talmud ‘u oluşturan ciltlerden birinin (masehet) öğrenimini bitiren bir
Talmid Haham için , o gün Yom-Tov sayılır, ve bu olayın şerefine vereceği ziyafet, Seudat-Mitsva
sayılır. Dolayısıyla her Bet-Keneset ‘in Rav ‘ı, müdavimlerinden Behor ‘ları, Pesah arifesinde
oruçtan muaf kılmak niyeti ile, bir kaç ay evvelinden bir masehet ‘in etüdüne başlar ve bitirmesini
bu güne denk gelecek şekilde planlar. Cildin son sahifesinin öğrenimini bütün cemaatin huzurunda
yapar ve herkesi seuda ‘ya davet eder. Bu şekilde seudaya katılan Behor ‘lar oruçtan muaf
olurlar
Arife günü matsa yeme yasağı: Lel-aseder gecesi en az bir kazayit = takriben 30 gr. matsa yemek
mecburiyeti vardır. Bunu iştah ve arzu ile yiyebilmek için, arife günü sabahından seder vaktine
kadar matsa yemek yasaktır. Bazıları Roş-Hodeş Nisan`dan itibaren hatta bazıları bir ay
evvelinden bile, matsa yememeyi âdet edinmişlerdir. Oysa Alaha`ya göre, yalnız arife günü
yasaktır. Buna eğitim çağına gelmiş çocukları da alıştırmak gerekir. Fakat daha küçük yaştakilere,
matsa yedirmemekte mana yoktur. Arife günü sabahı takriben saat 9.00 –10.00 dan itibaren,
hamets yemek yasak olduğuna göre, bütün gün nasıl, karnımızı doyurabiliriz? Bunun cevabı
basittir. Yenmesi yasak olan matsa, Seder`de hova`dan çıkacağımız matsa olduğundan, hova`dan
çıkılmayan matsa çeşitleri yenebilir. Bunlardan biri de Matsa aşira`dır.
Matsa aşira nedir? Bildiğimiz matsa, Pesah için özel olarak ögütülmüş un ve su`dan yapılmıştır.
Hamuru yaparken, yoğuruluşundan fırına verilmesine kadar geçen zaman 18 dk. dan az olmalıdır.
Daha fazla zaman geçtiğinde hamur hamets sayılır. Onu hamets yapan, muhtevasındaki su`dur.
Su kullanmadan başka sıvılarla, örneğin saf meyva suyu, yumurta akı, saf zeytinyağı veya da
içine hiç su karıştırılmamış şarapla yoğurulan hamurlardan yapılan matsa çeşitleri katiyetle
hamets olmazlar. Bu şekilde imâl edilen matsa`lara, matsa aşira denir. Bunların alıştığımız kare

şeklindeki matsa`lara benzemeleri şart değildir. Çeşitli bisküvit şekillerinde de olabilir. “Kaşer le-
pesah” a özel üretildiklerinde, arife günü bunlarla karnımızı doyurmak mümkündür. Matsa

aşira`dan başka, matsa unu ile yapılan çeşitli uga`lar, “bimuelos de matsa” dediğimiz, matsa ve
yumurta ile yapılan, yağda kızartılmış topaklar da, arife günü karnımızı doyurmaya yardımcı
olurlar.
פסח תשפ"ג ) 1(

Geleneksel matsa, Pesah bayramı boyunca ekmeğin yerini tuttuğundan, sene içindeki ekmek
gibi, yemeden evvel, Netilat Yadayim yapılır ve ona a-Motsi berahası söylenir. Pesah haricinde
yendiğinde ise berahası “Mezonot ‘tur. Matsa aşiraya, çeşitli ugalar ve bimuelos de matsa`lara
da Mezonot berahası söylenir.
Lel a-Seder (Pesah gecesi düzeni) Peasah’ın ilk gecesine “ Lel a-Seder “ dememizin sebebi, bu
gecede bütün aile efradı bir arada masanın etrafında toplanarak 3500 sene önce atalarımızın
Mısır ‘dan çıkarak, esaretten hürriyete kavuşmaları şerefine yaptığımız ziyafette, yediğimiz
içtigimiz herşeyi belirli bir bir düzen içinde yapmamızdandır. Tora bizlere bu gecede, gelecek
nesillere yani çocuklarımıza Tanrı ‘nın büyüklüğünü, atalarımıza yaptığı büyük mucizeleri yalnız
anlatmakla kalmayıp, çeşitli semboller vasıtası ile bunları bizzat hissettirmemizi ister. Bunlardan
bir tanesi de " Eseva " mitsvasıdır.
Eseva Mitsvası ( Sol tarafa oturup yaslanarak yemek ve içmek-Areskovdados: Pesah gecesi seder’i yapmak
üzere masanın etrafında oturanların herbiri, bütün devirlerde olmak üzere kendisini sanki şu anda
Mısır ‘dan kölelikten kurtulan ve hürriyetine kavuşan biri olarak göstermesi gerekir. Behol dor

vador hayav adam learot et atsmo, keilu u yatsa mi-mitsrayim Buna sebep Tora ‘da ve-
otanu otsi mişam (devarim 6/23) Bizleri Mısırdan çıkardı. diye yazılı olmasındandır. Fiili olarak

bu hissimizi gösterebilmek için, Rabilerimiz “ Eseva “ mitsva ‘sını bizlere buyurmuşlardır.
Eseva nedir ve nasıl yapılır ? Başkalarının emrinde çalışan biri ve bilhassa köleler, sahiplerinin
arzu ve isteklerini yerine getirebilmek için, herzaman işe hazır olmaları gerekir. Uzanıp istirahat
etmek bir tarafa, oturma durumları bile, her an ayağa kalkmaya imkân verebilecek şekilde dik
olmalıdır. Oysa hürriyetine sahip olan biri, istediği şekilde oturabilir, uzanıp istirahat edebilir,
kısaca zamanını ve mekânını istediği bir şekilde ayarlayıp kullanabilir. Kimseye verecek hesabı
yoktur..
Pesah gecesinde hürriyetimize sahip olduğumuzu göstermek çabasında olduğumuzdan, bunu
bilhassa otururken, yerken ve içerken belli etmemiz gerekir. Yüzlerce sene evvel, ailece yemek
bugünkü gibi bir masanın etrafında değil, yerde serili minderlerin üstüne uzanarak, keyifli bir
şekilde olurdu.Yakın zamanlarda insanlar, bir masanın etrafında toplanarak, beraber yemek yeme
şekline geçtiler. Bu durumda Pesah gecesinin âdetlerinin ve yemeğinin normal zamanlardan farklı
olabilmesi için, Posek’ler (din bilgeleri ) hiç olmazsa dört adet şarap, kazayit matsa, koreh ve
tsafun ‘da (afikomin) yenilen matsa'nın ve içilen şarap'ın oturarak ve sola dayanmış vaziyette
içilmesini ve yenilmesini buyurmuşlardır. Eseva yapmadan içilen şarap ve yenen Matsa ‘lar bizleri
hovadan çıkarmaz. Tekrar bunları eseva yaparak içmek ve yemek gerekir.(Şulhan aruh,Orah
Hayim 472/7) Karpas ve Maror, kölelik durmunu sembolize ettiğinden, bunlarda eseva yapmaya
lüzüm yoktur.
Eseva ‘yı neden sola doğru yapmak gerekir ? Sola doğru yaslandığımızda, sağ kolumuz serbest
kalır ve onunla şarabı ve Matsa ‘yı tutmak kolaylaşır. İkinci sebep ise, sol tarafa doğru dönerek
yerken, yapısal bakımdan yemek borusu, yutağa açık olur ve rahatlıkla yenilebilir. Sağ tarafa
döndüğümüz vakit, nefes borusu yutağa yakın olur ve acele edildiğinde yemek oraya kaçabilir ve
tehlikeli olur. Bu ikinci sebepten dolayı solaklar dahi sol tarafa dönüp yaslanmalıdırlar.
H A G K A Ş E R VE S A M E A H

P  E  S  A  H

PESAH - SEDER - AGADA

PESAH ve AGADA ile ilgili temel kavramlar ve derin manalari...-

Bölüm- 1

--------------------------------------------------------------

AGADA 'nin ve PESAHin bazi kavramlarını ,

Burada, bir " seri yazı " şeklinde, sizlerle paylaşmak isterim.

Bu paylaşımlarımi , daha OZET ile yazmaya gayret edeceğim.Hem ,herkesin uzun uzun okumaya Sabri olmadığını bildiğim için....hem, de yazilmasi gereken şeylerin çok fazla olduğunu düşündüğüm icin.

AGADAda ...,başka şeylerde / yerlerde görülmeyen bazi özellikler vardır, mesela..." BERAHA." - DUA....

AGADA yı OKUMAK için ,ÖZEL BIR BERAHA YOKTUR....!!! HİÇ BIR BERAHA YOKTUR,.AGADA OKUNMADAN EVVEL...!!!

Sabah gözlerimizi açar açmaz:

, " MODE ANI LEFANEHA..." (( ASEME şükür)) BERAHA /duasını ederiz ,biz daha yataktan kalkmadan evvel, ASEM 'e ,bize tekrar CANIMIZI iade ettigi icin, teşekkür ederiz.BÖYLECE....BU DUA ile........Günün devamında Ellerimizi yikadigimizda ...bir sey yediğimizde ,tuvaletten çıktığımızda...Günde 3 kez TEFILA ettigimizde, SU içtiğimizde,..vs vs hep BERAHA ederiz .ASEM'e teşekkür niteliginde..

.PEKI....AGADA'ya baslamadan evvel, NIYE BERAHA YOKTUR??

Bunun iki esas sebebi vardir;

1- AGADA'nin TÜMÜ..hepsi bir TESEKKUR BERAHASIDIR...!!! bu yüzden...---.Bastan sona kadar.AGADA ...Bir BERAHA sayılır çünkü----.

Bu durumda, " okunan bir BERAHA için BERAHA'ya gerek yoktur ..." diyerek ,cevap vermis oluruz.

2- ALAHA'ya gore," BIZ, Beraha gereken işlemi yapan biz HARİÇ ,BAŞKALARININ DA ISTIRAK etmesi gereken olaylar söz konusu olunca,,

BERAHA'ya gerek yoktur.!!! ( misali, TSEDAKA Mitsvasi için...iştirak edenler : 1-Tsedaka'yi veren,.. 2- Tsedakayi Alan..ve 3- ASEM ...İŞTİRAK eder) bu durumda, da, TSEDAKA verince, BERAHA'ya gerek yoktur...( iki sebebi vardir bunun böyle olmasina)...

1- Ciddi sebep: -- TSEDAKA vermek istediğimiz kisi,SEDAKA almayi RED EDEBILIR- herhangi bir sebepten dolayi...veya, BIZ - TSEDAKAYI Veren taraf- Duadan sonra,vaz geçmiş olabiliriz.

Bu durumda, " BERAHA LE BATALA"

--- BOSUNA BERAHA-- etmiş oluruz.TSEDAKA VERILMEDEN OKUNAN DUA YÜZÜNDEN.!!!....

2 ci sebep--- ( mizah olarak)

- TSEDAKA vermeden evvel...uzun uzuuuuunnn dualara başlarsak, fakir zavalli ..açlıktan ölebilir.......Has ve Salom.!!

Onun için, bırak dua'yi..hemen Tsedaka ver !!!

PESAH GECESI OKUNAN AGADA ,ve AGADA'nin her bölümü...Masada oturan , HERKESIN iştirak ettigi bir MITSVA olduğundan ..BERAHA'ya gerek yoktur, bu yüzden..

(Cok kişinin iştirak ettiği bir olay olduğu icin.)

Bir ,baska olay da ....ALEL DUASI dir.

AGADA okunduktan sonra, BAYRAMLARDA okunan, ASEM' I ÖVMEK anlamina gelen...ALEL, ( alavar al Dyo) Tefilasi vardır.......ALEL DUASI/ TEFILASI , DAIMA Ama DAIMA...GÜNDÜZÜN...okunur..

SABAH TEFILASININ sonlarina doğru...o, özel günlerde okuduğumuz, bu dua, ALEL. Duasi, PESAH GECESI......"GECE" zamani okunur..sadece PESAH için geçerli bir olaydır ,bu......bunun. sebebine gelince:

MISIR ÇIKIŞI..olayi.." Program'a" göre, KORBAN i yedikten sonra GECE ZAMANINDA yer alacaktı......Ama, MISIRLILAR .BIZ YAHUDİLERİ

" HIRSIZLAR GİBİ......GECE ZAMANI KAÇIYORLAR..."...demelerini ÖNLEMEK niyeti ile. ....MIDRAS'in yazdigina göre....ASEM...O GECEYI TAM BIR GÜN IŞIĞI ile aydinlatmisti.

GECE...tipki GUNDUZ gibi olmustu...diye yazar.

Işte, bu MUCİZEYI anmak için. .LEL A SEDERde

GECE olmasina ragmen...normalde,

..GÜNDÜZ vakti OKUNAN "ALEL " TEFILASINI okuruz.,GECE zamani olmasina ragmen.

Şimdi de, AGADA nin RITUELLERI ile ilgili detaylara değinmek isterim.

Bu detaylarla ilgili şeyleri, bir seri seklinde birkaç bölümlerde paylaşacağım burada,sizler ile, musadenizle..

AGADA'nin ,başında okunan ...15 RITUEL/ SEMBOLLERINDEN biri olan YAHATS / BÖLME olayinda, 3 MATSA'nin ortasindaki MATSAYI IKIYE BOLERIZ..demiştik.....LAHATSOT= BOLMEK demektir.

IKI YARIM YAPMAK....LAHATSOT Kelimesinin içinde.. HATSI = YARIM kelimecigi vardir.

לחצות --חצי --- מחצית ( השקל)-- יחץ ---

Bunun bir çok manasi vardır..Bazilarini ,PERASAT A SAVUA yazilarimda," MAHATSIT A SEKEL" ...- YARIM sekel olayinda,belirtmiştim...Bu " ikiye BÖLME," olayini, bize..BIRLIK OLMAMIZI ima eden bir şey gibi de görebiliriz...Biz.her birimiz..birer

YARIM sayiliriz..!!! .ancak karşılıklı olarak birbirimize yaptığımız hayırlar ile, karşılıklı birbirimize MESULIYETLERIMIZ ile...biz, bir TÜM....oluruz.

Ayni zamanda, bu ...MISIR ÇIKIŞININ ...GECE

" YARISI" // חצות

gecenin "YARIM" zamaninda olduğunu da hatirlamak içindir...bu HATSI / YAHATS vs sembolleri.....PESAH BAYRAMI...AY'in

"YARISINDA"...DOLUN AY- 14 NISAN gecesi oluşu da, bu " YARIM " HATSI....YAHATS Sembolu ile de ilgilidir.30 günlük AY'in tam ortasinda....yarisinda...

Ayrica : MISIR ÇIKIŞINDA...KIZIL DENIZ, mucizevi bir sekilde...."YARIYA" bölünmüştür..

ISRAEL OGULLARI ...KIZIL DENIZI ..."GEÇMİŞ TIR..".- IBRANICEDE ,"bu GECMEK"//YAYA GECIDI deyiminde de oldugu üzere...LAHATSOT......(HATSI =1/2.. YARIM deyimi) ile soylenir.

Ve en son, ORTADAKI MATSAYI BÖLME olayi ile ilgili olarak.: 3 MATSA........AVRAAM -YITSHAK - YAAKOV u temsil ederler.

Sözünü ettiğim, ortadaki MATSA ...YITSHAK in temsil ettigi Matsadir...( üstteki ,AVRAAM

Alttaki ise YAAKOV)

YITSHAK ...kelimesinin icinde , YARIM = HATSI kelimesi bulunur.....יצחק ... חצי

Böylece, ORTADA olan ...IKIYE BÖLÜNEN ..YARIM Matsa...olayindan bazi ipuclari getirmiş olduk.

MATSA ....HAMETS ile ilgili ufak bir bilgi daha; HAMETS 'I. ..HAMETS yapan,,,sadece

EKMEGIN MAYALANMASI NETICESINDE..

" KABARMASI" olayidir......MATSA olayinda kabarma yoktur..incecik,KABARMAMIS bir sey yeriz...MATSA....LEHEM ONI // FAKIR EKMEGI sayılır....A LAHMA ANYA ...diye başlarız

,AGADA 'nin başında. ...LAHMA ANYA= FAKIR EKMEGI.

Bize, soylenmek istenen....GURUR gibi kötü bir " KABARMA" Huyumuzu, PESAH GECESI ve sadece 8 gün boyunca olsa da, terk etmemiz.

Mutevaazilik yönüne gitmemiz, ..MATSA gibi

Kabarmayan bir gida ile beslenmemizdir.BEDENEN ve Ruhen..ve .bunu bir alışkanlık, bir adet edinmemiz gerektiği de..

AGADA ve PESAH rituelleri, çok enteresan ve çok sayıda dir...Burada sadece , öğrenmiş olduğum bir kaç ,özel bilgilerimin bir ufak kısmını sizinle paylastim.Okuma zahmetine girenlere tesekkurlerimi sunarim.

..Not: PESAH ertesi , 7 hafta ( 49 gun) surece okunan ..SEFIRAT A OMER ile , KABALIK bazi bilgilerimi,de .paylasmak niyetindeyim,burada umarim ,ilginizi ceker..

Herkese..simdiden ..HAG PESAH SAMEAH.

Avraam Albert Romi

Perasat A savua - BAMIDBAR.--- ÇÖLDE.

.................................................

Bu hafta okuyacağımiz Perasa -

BAMIDBAR..-- " ÇÖLDE. "...!!!

TORA'nin dördüncü kitabının ismi gibi,bu kitabin ilk Perasasinin ismi de ayni

" , BAMIDBAR."...= ÇÖLDE. ...!!!

[Yabancı lisanlarda..." NUMBERS " - SAYILAR diye bilinir, bu 4 cu kitap..]...BAMIDBAR kitabi.

göreceğimiz gibi ISRAEL oğullarını tekrar SAYIYORUZ,bu Perasada da...daha ilerdeki bazı perasalarda da...- bu yüzden, yabancı lisanlara " NUMBERS= SAYILAR/ RAKAMLAR olarak Tercüme edilmiştir...-bu kitabin ismi.---

Her Perasada olduğu gibi Perasamizda da ,imalı ve şifreli olarak bir çok bilgi vardır.

Be Ezrat A SEM, bunların bazılarını, burada açıklamaya gayret edeceğim;

Ama, en evvela sorulması gereken bazı sorulara bakalım;

Bu Perasadaki..." NÜFUS SAYIMI..."....

Doğrudan doğruya, - arada, bir alet / eşya veya arabulucu bir alet kullanılmadan yapılıyor. !!!!

( bildigimiz üzere...kişileri saymak ...günah ve kötüye alamet sayılır !!! ve evvelden gördüğümüz gibi, MISKAN inşaatı için kullanılan malzemeler için bağış miktar sayımı için...MAHATSIT A SEKEL ( YARIM SEKEL ) alınmış ve sayılan şey "MAH ATSIT A SEKEL" olmuştu, böylece NÜFUS sayımı,dolaylı bir şekilde gerçekleşmişti.

Bu noktanın önemini belirtmek icin...DAVID A MELEH- Kiral DAVID-- krallık zamanında gerçekleşen benzer bir olaya bir göz atalım:

ASEM...( Kasıtlı olarak...bilerek)

DAVID A MELEH 'e...Savaşa çıkacak olan askerlerini...." VASITASIZ " bir şekilde..!!!! .doğrudan doğruya SAYMASINI ...emreder. .!!!!

DAVID bu emri yerine getirir..

Neticede...bu olay yüzünden ( Mahatsit A SEKEL/ Veya başka bir " arabulucu vasıta" kullanılmadığından dolayı)

70,000 ..YETMİŞ BIN ,,asker ,salgın neticesinde ölmüş idi.........ANINDA !!!!

Bu olayin nedenini açıklamak mümkündür, ama çok uzun sürer...Beli neder.belki ,başka bir yazımda genişleterek getiririm,burada.

DAVID A MELEHTEN evve gelen kiral , SAUL A MELEH zamaninda ise ,yine böyle bir ASKER/ NÜFUS sayımı yapılmıştı...ama , " vasıtali " bir şekilde....!!! doğrudan doğruya, Askerleri DEĞİL....yanlarında bulunan KOYUN sürüsünü ( teker teker ) sayarak...oluştu yine,sayim olayi.

Görüldüğü gibi, bu olay ,gayet ciddi ve önem taşıyan bir sır taşır.

Perasamizda...ASEM.. MOSE'ye emreder...SAYIM için..." kişileri " değil

." ..LE. GULGELOTAM"....

BAŞ sayımı// GULGOLET= KELLE // Baş sayımı.

Bu deyimin ,( GULGOLET) , çok ilginç, ve " özel " bir anlamı vardır...Kabala bilgilerinde...!!!

Gulgolet.....KETER// TAC sefirasi ile ilgilidir....- burada , sadece kısaca bir bilgi vermekle yetiniyorum ,---yine , yazımı çok uzatmamak için.----

Perasamizda ," imalı ve gizli " bilgiler saklıdır, diye yazdim , işte bunlardan biri:

Perasanin adı...BAMIDBAR..

Ibranicede ...במדבר....

Bu kelimenin, ilk IKI harfi.

MEM +BET....... במדבר

Bu iki harfin numerik değeri =42

במדבר....ב=2....מ=40..... 2+40=42

ISRAEL oğulları...ilerde göreceğimiz üzere, ÇÖLDE 40 sene müddetçe dolaşacak ve bu müddet esnasında...Tam

42 STOP/ ISTASYON - durak" yerlerinde ,ara vereceklerdir.

Bu 42 " DURAK/ MOLLA yerlerinin isimleri, belirtilmiştir, gelecek Perasalarda...( ilerde göreceğimiz üzere)..

Perasamizin isminde...

BAMIDBAR....ilk iki harf ..M+B

aynen...bu 42 istasyon / molla sayısını ima eder.

Not: 42 sayısını, bir çok baska yerde de görürüz....

bu, ASEM'in kutsal sayılan...bir

"seri isimlerinden" biri olarak bilinir.

" SEM MEM BET"...42 lik İsim.kategorisi olarak bilinir.

Meşhur...ANA BE KOAH tefila duasında gördüğümüz bir şeydir ,bu.

ANA BE KOAH ....çok kudretli, güçlü bir Duadır:

7 cümleden ibarettir..... her cümlesinde

6 kelime bulunan bir Duadır, bu.....7×6=42...MEM BET e uygun olarak.

מב שמות...

Aynı zamanda....AAVA = AŞK/ SEVGİ deyiminin ...derin manasını aciklayan ,uzun bir yazıda...bu deyimin - AAVA / sevgi ......deyiminin ...Torada geçen değişik köklerinin/ dil bilgisi yönünden....olan yekun saysi da = 42.....( .Bütün Torada....bu, önemli deyimin , değişik bir şekilde....Tam 42 defa geçtiğini görürüz-

Meşhur/ değerli, SEMA ISRAEL ... duasında da...bu "AAVA " =ASEM SEVGİSİ ile ilgili olarak. bu ...42 rakamını görürüz...)

Konumuza dönersek...Perasamizdaki SAYIM...alelade bir " NÜFUS SAYIMI " değildir, hemen görürüz:

Perasamizdaki, SAYIM....bir

Ordu teşkilatı için kullanılan bir SAYIM...tarzı .sayılır.

SAYILANLAR....12 Kavimlerin BAŞLARI/ LİDERLERİ....sonra diğer fertleri... .Sonra , BAYRAKLARI....( SEMBOL+ RENK ve her BAYRAĞIN yanında hangi kavmin...nasıl bir şekilde duracağını....hangi yöne doğru .. döneceğini teferruatli bir şekilde görüyoruz...)..

LEVI kavmi , ayrı olarak sayılıyor en sonda....

Tam bir ORDU teşkilat ve nizamı ile ,bir ILK OLARAK böyle bir şey ile karşılaşıyoruz.....

Bu, özel sayım şekli ile ilgili güzel bir anekdot ile, yazıma son vereceğim, burada;

Sayım ile ilgili olan , 3 şey vardır, dedik ,Perasamizda;

Her KAVMIN ....REISI.

KAVMIN... kendisi.

BAYRAK ...

Ibranicede bu 3 kelimeye bir bakalım;

NASI ( Başkan).. .נשיא

SEVET ( Kavim )..שבט

DEGEL (Bayrak)...דגל

Bu 3 kelimenin , numerik değeri:

נשיא = 361....שבט=311....דגל=37

Bu, 3 şeyin YEKUN numerik değeri...= 709

Bir başka deyime bakalım:

BARUH = BEREKETLİ...deyiminde:

ברוך....ב=2....ר=200...ו=6

ך( kelimenin SON harflerinin değerleri, değişik.../ büyük sayilardir)...ך=500

YEKUN... BARUH / Bereketli kelimesinin , numerik değeri de

708 + 1 ( kelimenin kendisi)= 709

Aynen.NASI+ SEVET+DEGEL.=709

savaşa çıkacak olan..

Kavim Başkanları +kavim+ Bayrak .....gibi...aynen...

BARUH.= Kutsal/ Bereketli....gibi.

Perasamizda, "gizli " ve imalı bir şekilde, daha çok sayıda güzel şeyler vardır.

BE EZER ASEM...

12 Kavimlerimize verilmiş olan bu BERAHA...günümüzde de daima , ordumuza verildiğini de bilerek..görerek....ASEM'e daima

minnettar olalım....

SABAT SALOM.

RAV MODIANO  01.04.2014

bottom of page